รับสมัคร Mobile Application Developer

Interested applicants are invited submit resume stating qualifications, experience, expected salary, telephone number, your portfolio together with a recent photo to the address info@dreamhatch.co.th or fill in our online application.

ลักษณะงาน :

  • พัฒนาโปรแกรมสำหรับมือถือใน iOS หรือ Android ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้บริการแก้ไขปัญหาทางโปรแกรมตามที่รับมอบหมาย
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อออกแบบระบบและ ช่วยค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น

 

คุณสมบัติ :

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ใกล้สำเร็จ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
  • รักการเขียนโปรแกรม และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
  • สามารถเขียนโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) Objective-C (iOS) 2) Java (Android) ได้เป็นอย่างดี
  • ถ้ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP, JavaScript หรือ Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ